Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Optimalizace založení

Příklady zdařilé optimalizace

V níže uvedených odkazech uvádíme příklady zdařilých projektů a realizací, ve kterých jsme klientům dokázali ušetřit miliony korun. Jedná se zejména o realizace doplňkových geoprůzkumů, na základě kterých jsme vyprojektovali výrazně levnější řešení nebo o zakázky projekčních firem, které si doplnění objednaly.


Sanace svahu ul. Palackého ve Vsetíně

Jedná se o sanaci svahu a geodynamickými jevy poškozeného chodníku, kdy panovalo podezření, že sesuv může zasáhnout významnou silniční komunikaci na pravém břehu Bečvy uprostřed města. Pro studii proveditelnosti (2015, na které jsme se nepodíleli) proběhly průzkumné geologické práce, stabilitní výpočty a návrh sanace. Mechanické vlastnosti zemin pro výpočty byly zřejmě stanoveny na základě zrnitosti. Projektant aniž by zjišťoval důvod problému svahové nestability, navrhl bezpečné řešení - kotvenou záporovou stěnu (HEB 160, L = 10 m, @ 1,0 m). V červnu roku 2020 jsme provedli nové průzkumné práce za účelem projektování sanace pro etapu DÚSP. Pro výpočet stability svahu jsme ze štěrkovité navážky nechali stanovit 2x efektivní smykovou pevnost za pomocí velkoobjemové krabicové smykové zkoušky (500 x 500 mm). Byly provedeny nové stabilitní výpočty, které vyloučily předpokládanou hlubokou smykovou plochu. Byl proveden nový projekt sanace, nalezeno efektivní řešení a optimalizace ušetřila asi 78 % původně vyčíslených nákladů v zadávací dokumentaci.


Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 (2017-2020)

Po intenzivních srážkách (09/2014), došlo ke vzniku mělkých sesuvů, které zapříčinily uzavření silniční komunikací III. třídy mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi na jižní Moravě. Chybná specifikace vzniku svahové nestability vedla ke zcela zcestnému projektování sanace, která by neeliminovala možnost opakování jevu. Projektovaná cena realizace byla ve stovkách(!) milionů Kč. Byly realizovány zemní práce a vrtané piloty za desítky milionů Kč. Stavbě bylo na podzim 2016 odebráno stavební povolení. Naše činnost začala na podzim 2017. Byly provedeny nové průzkumy, zaměření, projektování. Byly zjištěny skutečné problémy vzniku sesuvu. Doprava byla částečně obnovena na jaře 2018. Námi vyprojektované sanace nešetrných zemních prací vyprojektovaných konkurencí, stály nakonec „jen desítky milionů Kč“. Sanace nesprávných výkopových prací podle špatných IG průzkumů a špatného projektu byla ukončena v roce 2020.

Přístavba a nástavba pavilonu CH - Nemocnice České Budějovice (2019)

Naše společnost byla kontaktována společností OHL ŽS a.s. ohledně konzultace s optimalizací založení nového pavilonu. Založení bylo konkurencí vyprojektováno na 36 m dlouhých pilotách průměru 1200 mm, kdy se geologických model a mechanické vlastnosti zemin opíraly pouze o krátké 10 m vrty. Rozsah průzkumu neodpovídal doporučení ČSN EN 1997-2, příloha B. Naše společnost provedla nový průzkum a přeprojektování založení během 4 týdnů. Došlo ke snížení objemu stavebního materiálu asi o 40 %.

Geotechnický průzkum pro založení pilotové opěrné stěny, nové logistické centrum Jihlava – Bedřichov parc. č. 5405 (2020)

Naše společnost byla kontaktována společností EUROPROJET s.r.o. ohledně konzultace a návrhu optimalizace ceny kotvené pilotové stěny v nově budovaném logistickém centru ICOM v Jihlavě. Problémem vysoké ceny za realizační práce byl projekt, který se opíral o amatérsky provedený IG průzkum, kde geologové mechanické vlastnosti zemin stanovily pouze orientačně na základě zrnitosti zemin z tabulek od 04/2010 neplatné normy ČSN 73 1001. Po provedení průzkumných prací a laboratorních analýz došlo k přeprojektování – zkrácení pilot o 50 %, což investorovi ušetřilo 2 miliony Kč.