Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Geologie a hydrogeologie


Diagnostika základových konstrukcí

Pro rekonstrukce a nástavby stávajících obytných, průmyslových i dopravních staveb provádíme diagnostický průzkum stávajících základových konstrukcí. Průzkum lze rozdělit na etapu terénní (destruktivní a nedestruktivní), etapu laboratorní (rozbor vzorků betonu a základové půdy) a etapu výpočtovou (výpočet únosnosti základové konstrukce).

Terénní etapa se skládá z nalezení úrovně základové spáry kopanou, nebo vrtanou sondou. Při nalezení spáry lze postupovat nedestruktivně a stanovit vlastnosti použitých materiálů (ČSN EN 12504-2). Destruktivně lze provést jádrové vrty za účelem ověření mocnosti konstrukce a odběru vzorků betonu, kamene a cihel pro stanovení pevnosti v prostém tlaku (beton - ČSN EN 12390-3, zdící prvky - ČSN EN 772-1, přírodní kámen - ČSN EN 1926) průměru až 100 mm. Případně lze stanovit mocnost konstrukce destruktivně bez jádra vidiovým vrtákem (průměr až 22 mm). Dále provádíme odběry zemin ze základové spáry pro laboratorní rozbor.

Jedná se zejména o stanovení efektivní smykové pevnosti (ČSN EN ISO 17892-10) pro výpočet 1. mezního stavu a stlačitelnosti (ČSN EN ISO 17892-5) pro výpočet 2. mezního stavu (a případně i další analýzy). K těmto analýzám provádíme klasické průzkumné vrty a dynamické penetrační sondy za účelem sestavení geologického modelu (průběh vrstev) a geotechnického modelu (mechanické vlastnosti vrstev).

V rámci výpočetní etapy je stanovena únosnost a použitelnost stávajících konstrukcí podle ČSN EN 1997-1 a výsledky jsou konfrontovány s předpokládaným zatížením od nástavby (apod.). S diagnostikou máme dlouholeté zkušenosti a doporučení od klientů, kterým jsme ušetřili velké množství finančních prostředků.

Diagnostika základových konstrukcí Diagnostika základových konstrukcí Diagnostika základových konstrukcí