Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Optimalizace založení

Příklady zdařilé optimalizace

Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 (2017-2020)

Dne 14.9.2014, po pětidenních intenzivních srážkách, došlo ke vzniku splachů povrchových vrstev zemin a mělkým sesuvům. Dva ze všech tehdy zjištěných sesuvů vznikly nad a pod silniční komunikací III. třídy č. 42117. Nestabilita území byla ve spěchu zhodnocena odborníky z České geologické služby a stabilními výpočty aut. geotechnika a posléze na doporučení mnoha odborníků, byla komunikace z opatrnosti pro dopravu uzavřena. Důvody vzniku sesuvu, který měl ohrožovat svah pod komunikací, byl interpretován zcela nesprávně. Projekční práce sanace svahů prováděl aut. geotechnik, který pro výpočty použil směrné normové charakteristiky z té doby již více než 4 roky zrušené normy ČSN 73 1001. Chybná specifikace problému vzniku svahové nestability vedla ke zcela zcestnému projektování sanace.

Situace svahu po vydatných deštích v září 2014
Situace v září 2014, jedná se o mělký sesuv, který postihl zejména svahoviny
Stav na jaře 2018, realizace ŽB pilot byla zcela zbytečná
Písek výplavového kužele je nesoudržný krytý pevnou spraší, která zabraňuje jeho erozi. Nejedná se o relikt terasy řeky Dyje
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 (2017-2020)

Zjištěná pochybení

Výsledek a realizovaná řešení (Poul a kol. 2018):

Zhodnocení:

Odkaz na doporučení:

Částečné zprovoznění komunikace na jaře 2018
Protokol laboratorní analýzy stanovení reziduální smykové pevnosti jílovce
Protokol laboratorní analýzy stanovení efektivní smykové pevnosti spraši 'za sucha'
Protokol laboratorní analýzy stanovení efektivní smykové pevnosti písku výplavového kuželu
3D model geologické stavby: mořských (jílovec), deluviálně-fluviálních (výplavový kužel) a eolických sedimentů (spraš) použitý pro statické výpočty
Statický výpočet stability svahu nad silnicí pro suché podmínky. Stabilita svahu vyhovuje FS = 1,4
Statický výpočet stability svahu – celková analýza. Pro jílovec v podloží byly využity reziduální smykové parametry. Stabilita vyhovuje, FS = 1,67
Statický výpočet pro saturovaný písek výplavového kužele (místem infiltrace vody může být např. příkop podél silnice). Stabilita svahu nevyhovuje FS = 0,75. Odvodnění svahu bylo zaručeno realizací SO 205 a SO 301
Stabilita svahu na méně exponovaném místě vyhovuje, FS = 1,96
Model vzniku svahové nestability v září v roce 2014
Odvodnění sedimentů výplavového kužele nad a pod silnicí SO 301