Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Optimalizace založení

Odborné posudky na inženýrskogeologické průzkumy

Průzkumné práce v oboru geologie mohou podle zákonů ČR provádět pouze osoby s oprávněním odborné způsobilosti pro geologické práce (MŽP ČR). Pro její získání ovšem není nutná praxe v oboru mechanika zemin, projektování základových konstrukcí či sestavování geologických řezů. Jedná se pouze o komisionální zkoušku ze znalostí zákonů a vyhlášek o geologii a hornické činnosti. Zkoušený tedy nemusí mít přehled o platných normách. Nemusí umět sestavit funkční geologický model ani umět doporučit mechanické vlastnosti zemin (což je ovšem pro IG průzkum stěžejní).

Až do nedávna inženýrští geologové nebyli nuceni mít znalosti ohledně vlastností zemin, jejich stanovování a jak se poté projevují při výpočtech. Mechanické vlastnosti zemin pro projektování mohly být získávány rešerší normy ČSN 73 1001. Tato norma však nesplňovala náročné požadavky na provádění moderních průzkumných prací a ke dni 1. 4. 2010 byla zrušena (https://csnonline.agentura-cas.cz/DetailZmeny.aspx?k=84132).

Co bychom v této již neplatné, ovšem stále geology nesprávně využívané, normě mohli zjistit? Na základě stanovení zrnitosti zeminy bylo možné získat soubor numerických informací, kterým inženýrští geologové často nerozuměli a kopírovali je bez úpravy jako interval čísel do závěrečných zpráv. Použití zmíněných vlastností bylo určeno pro jednoduché až středně náročné stavby, které byly zakládány plošně. Získání takových vlastností bylo snadné, levné a nebylo podmíněné speciálním vzděláním. Vlastnosti měly platit od Aše po Tatry. Nevýhodou vlastností byla velmi vysoká „míra bezpečnosti“ (použití hodně betonu za hodně peněz).

Žádným zákonem nebo předpisem není ani aktuálně zabezpečeno dodání kvalitních podkladů pro výpočty (nemyslí na to ani připravovaný stavební zákon). Ve veřejných soutěžích jednoduše vítězí nejnižší cena. Aktiv geotechniky ČKAIT se v červnu 2019 na podnět dr. Poula jednoznačně vyjádřil, že tyto tabulky s čísli, není možné v souladu s Eurokódem ani jinou normou brát jako místní zkušenost (na kterou odkazuje např. ČSN P 73 1005) a je nutné vlastnosti základové půdy stanovit. (Odst. 2.2.5 https://www.ckait.cz/content/zaznam-z-jednani-profesniho-aktivu-oboru-geotechnika-ckait-konaneho-6-6-2019. Stanovit základové mechanické vlastnosti je doporučeno laboratorním rozborem (http://www.igeo.cz/laborator.php) mechanických vlastností anebo přímým testováním v terénu (http://www.igeo.cz/geotechnika-pruzkum.php). Zrnitost v laboratoři je pouze popisná vlastnost a tyto informace nelze do žádného výpočetního vztahu nebo softwaru zadat nelze.

U nás provádíme posudky geoprůzkumů tak, aby bylo možné zadání i dalších etap průzkumů a případně provedené práce reklamovat.