Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Průzkumné GEO práce


Geotechnika - průzkum

Geotechnický průzkum má za úkol sestavit geotechnický model vlastností základové půdy, tedy stanovení mechanických vlastností zemin v terénu a v laboratoři.

Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum by měl provádět geotechnický inženýr, který má vzdělání a zkušenosti z oboru mechanik zemin a hornin. Jedná se o stanovení mechanických vlastností základové půdy pro navrhování staveb, kde postupy vychází z normy ČSN EN 1997-2. Výsledkem je zejména dodání numerických údajů získaných průkazným zkoumáním v laboratoři a v terénu. Nejedná se o popisování přírodních poměrů na základě rešerše a pozorování přírody. Účelem geotechnického průzkumu je zejména interpretování statických a dynamických penetrací, dilatometrie, stanovení stlačitelnosti zemin provedením statických zatěžovacích zkoušek deskou aj. V tomto je hlavní rozdíl mezi geotechnikem a inženýrským geologem. Běžné mechanické vlastnosti zemin na dodaném vzorku zeminy stanoví každá laboratoř mechaniky zemin podle normových postupů.

Výsledkem syntézy dat je sestavení pokročilého geotechnického modelu, který není zjednodušený na konstantní vlastnosti zemin pro každou vrstvu. Takový průzkum opatřený kulatým razítkem autorizovaného geotechnika je potom jako odborná posudková činnost součástí stavebního řízení. Problémem provedení pouze geotechnického průzkumu jsou však zákony ČR. Pokud autorizovaný geotechnik není současně držitelem dříve jmenované odborné způsobilosti, musí využít spolupráce inženýrského geologa. Je to z toho důvodu, že pouze osoba s odbornou způsobilostí na geologické práce, může provádět průzkumy do hloubky od povrchu větší než 2 m.

Geotechnický průzkum se zabývá zjišťováním mechanických vlastností zemin a hornin přímo na stavbě a v terénu. Tento průzkum navazuje na průzkum geologický, který má jako první etapa za úkol zejména ověření geologické skladby a odběr vzorků zemin pro laboratorní testování. Geotechnický průzkum může provádět autorizovaný inženýr pro geotechniku (pro testování hlubší než 2 m v kombinaci s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii).

Naším velmi mobilním zařízením se dostaneme téměř všude.

Dr. Poul je držitelem odborné způsobilosti u Ministerstva dopravy k realizaci geotechnických průzkumů pro pozemní komunikace, autorizovaným inženýrem pro geotechniku (ČKAIT) a odborně způsobilým inženýrským geologem (u MŽP ČR).

Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum