Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář

Realizace, reference, vzkazyKomplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02, VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.

Potvrzujeme, že společnost Projekce iGEO řádně provedla inženýrsko-geologický průzkum a návrh a posouzení tvaru zdí v úrovni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves“.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci a jsme s pozdravem.
IG průzkum pro projekci „Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.

Potvrzujeme, že společnost Projekce iGEO řádně provedla inženýrsko-geologický průzkum, jako podklad pro projektové práce na akci „Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek“. Průzkumná činnost (vrtné a penetrační práce) proběhly převážně z pontonu.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci a jsme s pozdravem.


Inženýrskogeologický průzkum pro projekci "Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Mnichovice – Kolovraty"

Ing. Vladimír Zlatník, OHL ŽS a.s.

Reference k realizované a odevzdané zakázce Inženýrskogeologický průzkum pro projekci „Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Mnichovice – Kolovraty“ Potvrzuji, že společnost Projekce iGEO s.r.o. realizovala podrobný inženýrskogeologický (geotechnický) průzkum pro projekci vedení trasy cyklostezky a projekci mostních objektů, lávek a opěrných zdí. Přírodní poměry jsou v celé 14 km dlouhé trase velmi složité, nepřístupné, podmáčené, kdy většinou nebylo možné využití těžké techniky (vrtná souprava, statická penetrace apod.). Pand doktor Poul navrhl průzkum, který byl za rozumnou cenu složen z průzkumných sond, které bylo možné na požadované nepřístupné místo dopravit pouze v rukou. Cíl průzkumu byl splněn a termín odevzdání dodržen. Děkujeme za realizaci kvalitně provedeného průzkumu a doporučujeme využití bohatých zkušeností pana Poula a celého jeho týmu pracovníků v oborech inženýrská geologie a geotechnika dalším realizačním firmám.
S pozdravem Ing. Vladimír Zlatník
Manažer výroby, OHL ŽS a.s.


Geotechnický posudek k dočasnému otevření silnice III/42117

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. starostka obce Dolní Věstonice

S Projekcí iGEO, s.r.o. jsem začala spolupracovat na zakázce týkající se sanace sesuvů v Dolních Věstonicích, kterými byla ohrožována silnice spojující naší obec s Pavlovem. Tým iGEO pomohl pomocí kombinace znalostí geotechniky a geologie, kvalitních průzkumů, analýz,jejich interpretací a statických výpočtů ke znovuotevření silnice. Všem doporučuji využití týmu iGEO, s.r.o.


Jižní obchvat Němčic, silnice II/145; Studie proveditelnosti západního obchvatu Ledenic, silnice II/157

Ing. Martin Jáchym jednatel společnosti Akiprojekt, s.r.o.

Na základě spolupráce s RNDr. Ivanem Poulem na akcích „Jižní obchvat Němčic, silnice II/145“ a „Studie proveditelnosti západního obchvatu Ledenic, silnice II/157“ mohu vyzdvihnout jeho výborné pracovní nasazení a flexibilitu.
Se spoluprací jsem byl spokojen.


Sentice, parc. č. 759 – IG a HG posudek pro založení domu, vybudování vsakovací jímky a vybudování studny

Petr Hliněný

Od začátku do konce vše proběhlo hladce a bez komplikací. Bezproblémová domluva, profesionální přístup a dodržení termínů společně s kompletní závěrečnou zprávou hydro-geologického průzkumu splnilo naše očekávání.


Projekt založení stožáru VVN v Brně Maloměřicích

Ing. Petra Hortová projektant liniových staveb, Senergos, a.s.

Firma iGeo - RNDr. Ivan Poul, Ph.D. prováděla pro naši firmu stavebně geologický průzkum pro projekci založení stožáru VVN v Brně Maloměřicích. Na základě úspěšné spolupráce pak byla u zpracovatele průzkumu objednána i projekce založení tohoto stožáru. Jednalo se o koncový jednostranně namáhaný stožár, jehož základy odolávají velkým ohybovým momentům. Spolupráce s RNDr. Ivanem Poulem, Ph.D. byla na profesionální úrovni, oceňujeme zejména odborný přístup, rychlé jednání a flexibilitu i při vyvíjejícím se zadání projektu, včetně dodržení dohodnutých termínů plnění průzkumných i projekčních prací.


Stavebně geologický průzkumu pro stavbu rodinného domu v Charvatské Nové Vsi, parc. číslo 1156; Projekce základových konstrukcí RD v Charvatské Nové Vsi, parc. č. 1156

Ing. arch. Lukáš Houšť

Spolupráci s firmou IGEO ohledně provádění geologických průzkumů a následně i spolupráci s panem RNDr. Mgr. Ivanem Poulem jakožto odborníkem na svém místě, vypracovávajícím návrh založení stavby, hodnotím jako výtečnou. Dojednaný obsah práce včetně termínů apod. byl vždy dodržen na výbornou. Výstup požadovaných prací taktéž výborný stejně jako časová flexibilita a ochota poradit se zakládáním objektu ve ztížených podmínkách a návrhy možných úspor samotné stavby. Odbornost týmu co prováděl samotné měření in situ, jakožto i odbornost při výpočtech, konzultacích a návrzích technického řešení hodnotím výborně a jsem nadmíru s finálním výstupem prací spokojen.


Projekt tunelu VMO Brno Dobrovského

Ing. Petr Polák Site Engineer at JFC Ltd

Ivan Poul pracoval jako senior geotechnický konzultant pro stejného klienta na projektu tunelu VMO Brno Dobrovského. Byl nekompromisní supervizor a na druhou stranu rozumný specialista, se kterým jsme vždy nalezli řešení i tam, kde jsme měli rozdílný názor ohledně technických problémů. Zůstali jsme nadále ve spojení i po skončení projektu.


Ing. Martin Diviš Ředitel divize Energie v LIKO-S a.s.

Ivan Poul je výjimečný expert na projekci základových konstrukcí hal (řeší plošné i hlubinné založení). Naše společnost si objednala jeho servis několikrát na středně velké i velké projekty během období roků 2010 až 2012 (např. in Eko Tišnov, Auto Babiš Mnichovice, Společenské centrum v Mostě aj.) před tím než odjel na Nový Zéland. Byli jsme více než spokojeni s jeho vlastnostmi k nalezení vhodného řešení pro složité geotechnické podmínky. Zároveň bych rád ocenil jeho flexibilitu. Současně je dobrým týmovým hráčem pro skupinu inženýrů, kteří spolupracují na jednom specifickém projektu. Spolupracovat s Ivanem mi bylo vždy potěšením.


Hydrogeologický posudek pro rekonstrukci rybníka a posouzení vsakovacího příkopu na poz. 224 a 309 v k.ú. Hubenov u Třebohostic

Vlastimil Šilhan Autorizovaný stavitel pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Na RNDr. Poula jsem se obrátil jako na špičkového odborníka v oboru hydrogeologie s poměrně složitým případem, kdy bylo nutno vyřešit odtok z rekonstruované vodní nádrže. Tyto vody bylo nutné vsakovat do vod podzemních, protože v místě současného odtoku se bude realizovat nová komunikace. Doktor Poul si s touto situací výborně poradil a jeho návrh prošel bez jakýchkoliv připomínek na všech úřadech. Jeho odbornosti a zkušeností si velice vážím a i když má sídlo 200 km ode mne, neváhám jeho služeb vždy využít.


Protokol odborně způsobilého specialisty v hydrogeologii, Blansko - odvodňovací studna

Mgr. Hana Němcová Blansko

Chtěla bych se podělit se svojí osobní zkušeností s firmou iGEO. Moji rodiče řešili letos na podzim závažný problém, neboť orgány našeho města se rozhodly, že v relativně malé vzdálenosti od naší studny postaví vsakovací studnu. Protože úředníci města naše obavy o možné negativní důsledky takového zásahu maximálně zlehčovali a hodlali projekt prosadit bez ohledu na naše námitky, obrátili jsme se na společnost iGEO, konkrétně na pana RNDr. Mgr. Ivana POULA, Ph.D., aut. ing., GIPENZ, který okamžitě po prostudování dokumentace (podotýkám, že to bylo v pátek navečer) obratem poslal svůj návrh na řešení naší situace a poskytl nám cenné rady. Velice oceňuji jeho vstřícnost a profesionalitu a hlavně upřímně děkuji za pomoc.


IG a HG průzkum pro projekci rodinného domu v Rajhradicích, projekce výměny podloží, násypu a založení stavby.

Ing. Jaroslav Smrž

Dobrý den pane doktore,
chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za Váš profesionální přístup při pomoci s průzkumem mého stavebního pozemku se složitými hydrogeologickými poměry v záplavové oblasti. Na základě této pozitivní zkušenosti jsem neváhal svěřit Vám do péče i návrh založení domu, který měl splnit přísný regulativ územního plánování a odolat i stoleté vodě. Dokázal jste v porovnání s konkurencí navrhnout efektivní a cenově přijatelné řešení s celkovou úsporou skvělých 40%, bez problémů schválené na všech zainteresovaných úřadech. Navíc oceňuji i přesné plnění dohodnutých termínů a Vaši snahu vysvětlit problematiku laikovi, toto bohužel nebývá vždy pravidlem. Spolupráci s Vámi mohu jen a jen doporučit, více takových zapálených odborníků.
Se srdečným pozdravem,


Rozšíření výrobní haly MK v areálu závodu Rychvald

Ing. Petr Kučera člen dozorčí rady ARCADIS CZ a.s.

Na RNDr. Ivana Poula jsem se obrátil s žádostí o vypracování projektové dokumentace mikropilotové stěny v době nedostatku kapacit ve vlastní firmě. Projektová dokumentace byla vypracována včas, přestože požadovaný termín byl poněkud napjatý a ve vysoké kvalitě. S výsledky spolupráce jsem byl velmi spokojený.


Rekreační dům ve Veverské Bitýšce

Ing. Martin Malec projektant/přípravář staveb

Ivan Poul mi pomáhal zmapovat geologické podloží, pro stavbu rodinného domu v prudkém svahu. Ve fázi projektu jsem se chtěl ujistit, že svah nebude tlačit na zdi a domek praskat. Vzhledem k dobře viditelnému skalnímu profilu a také neporušení okolních domů, jsem se spokojil s kvalifikovaným odhadem a nechtěl jsem dělat žádné detailnější zkoušky, které se mi zdály zbytečné. Při realizaci se zjistilo, že i u takto malého domu (z.s.= 60 m2) je geologický profil nestejnorodý a navíc pod velkou částí domu jílovitý. Pro jistotu správného založení bylo třeba rychle stanovit typ jílu a navrhnout opatření jak stavbu založit na ne zcela stabilním podloží. Vše mi Ivan Poul zajistil do několika dnů, dle návrhu jsem upravil konstrukci základů a díky rychlosti jsme stihli realizovat základy včas (a to za minutu 12) před propuknutím zimy.


HG a IG průzkumu na pozemku pro výstavbu RD Hoštice – Heroltice

Michal Štambera obchodní zástupce

S RNDr. Ivanem Poulem jsem spolupracoval na HG a IG průzkumu na pozemku pro výstavbu RD Hoštice – Heroltice. Této spolupráce si velice vážím díky jeho vstřícnosti a ochotě, která je v dnešní době vzácná. Jeho profesionální přístup k zákazníkům hodnotím velmi kladně a jeho služby mohu všem doporučit.


Doplňkový geotechnický průzkum pro stavbu sklepa v Klentnici, parc. č. 499/3, 499/4 a499/16

Bohdan Nebesař přírodní stavitelství

Pěkně Vás zdravím, děkuji a souhlasím.
Telefonicky jsme mluvili o částce A. Jsem přesvědčen, že odvádíte profesionální práci v hodnotě jejího finančního ohodnocení. Osobně Vás neznám, přesto cítím, že máte dobrý přístup k věci.
Souhlasím s částkou B Korun českých.
Přeji Vám úspěšné víkendové doplnění Vaší energie. Na shledanou.


Geotechnický průzkum, pilotové založení haly F, VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o.

Ing. Ondřej Vítek statik

Statické penetrace zajištěné panem Poulem v průmyslovém areálu v Červené Vodě, potažmo zjištěné geotechnické parametry zemin hrály významnou roli v návrhu pilotového založení projektovaného halového objektu. Průběhy jednotlivých geotechnických parametrů po hloubce sondy byly podrobně a hlavně přehledně tabulkově zpracovány. Bez jakékoliv nadsázky mohu říct, že byla opravdu radost s takovými vstupy pro výpočet pracovat. Jiní zpracovatelé by si měli vzít příklad.


Geotechnický průzkum pro projekci založení haly v Troubsku

Ing. Lukáš Sobek Projektant, STAVEX TOP CZ, s.r.o.

Firma Projekce iGEO s.r.o. nám realizovala doplňkový inženýrskogeologický průzkum na stavbě halového objektu v Troubsku. V rámci doplňkového průzkumu se provedly 2 statické penetrační sondy do hloubky cca 12 m pro potřeby zpracování projektové dokumentace hlubinného založení. Díky přesnějším výsledkům hodnot deformačních parametrů zemin z průzkumu se snížily náklady na založení objektu o cca 20%, přičemž cena za doplňkový průzkum tvořila 10% z celkové úspory.


Expertní posouzení poruch na místní komunikaci Mikulov – Mušlov

JUDr. Jiří Večeřa tajemník Městského úřadu Mikulov

Město Mikulov se na pana RNDr. Poula obrátilo ohledně komplexního znaleckého posudku na poruchy účelové komunikace v majetku města. Pan doktor Poul ve spolupráci s týmem soudních znalců a odborníků z oboru poskytl komplexní posudek na vysoké technické a odborné úrovni. Tento posudek nám otevřel cestu k vyjednávání s realizační firmou ohledně reklamace provedené práce. S jeho prací jsme nadmíru spokojeni a je dobré vědět, že i v dnešní době se dá najít spolehlivý a kvalitní odborník. Služby pana doktora Poula budeme dozajista při další příležitosti využívat.


Tři a půl roku uzavírek po sesuvu půdy na Břeclavsku končí

Milan Vojtek Novinky.cz

Obyvatelé Dolních Věstonic a Pavlova na Břeclavsku po více než tři a půl roce už nebudou muset jet do sousední obce po 12kilometrové objížďce. Na začátku dubna bude obnoven provoz, který od září 2014 stál kvůli sesuvu deštěm podmáčeného svahu.

https://www.novinky.cz/ekonomika/465923-tri-a-pul-roku-uzavirek-po-sesuvu-pudy-na-breclavsku-konci.html


Projekce založení pro stupeň RDS a IG průzkum na více zakázkách

Ing. Marek Hlaváč ekonom, za firmu RM TRYMET a.s.

V roce 2017 jsme jako firma zabývající se prováděním zemních prací oslovili společnost Projekce iGEO s.r.o. s poptávkou na vypracování PDS a IGP na našich stavbách v Jihomoravském kraji, konkrétně dvou hal firem KOOPLAST a AXX v Boskovicích a další haly firmy IMODUS v Brně. Jednání a profesionalita Projekce iGEO s. r. o., jmenovitě RNDr. Ivana Poula, Ph.D., aut. ing., nás velmi příjemně překvapily. Rychlost, pečlivost, schopnost věcně komunikovat, konstruktivně řešit vyvstalé problémy a následně předat precizní práci za velice rozumnou cenu je v dnešních podmínkách na trhu vysoce nadstandardní. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


Vývoj geotechnického software GEO5

Ing. Jiří Laurin ředitel Fine spol. s r.o.

S Ivanem dlouhodobě spolupracujeme již několik let a oceňuji na něm především mezinárodní zkušenosti, rozhled a schopnost podívat se na problém selským rozumem. Především cenná je jeho kombinace geologického a geotechnického vzdělání, která je u nás velkou vzácností - přitom pro řešení reálných problémů zakládání je velice potřebná.


Dostavba výrobního areálu Sulzerhus, založení objektu dostavby

Ing. Leoš Šperl TOP Projekt, s.r.o.

S panem RNDr. Poulem jsem měl možnost se potkat na výše uvedené akci. Projektoval pro nás založení této stavby. Byl jsem mile překvapen jeho odborným přístupem a profesionalitou. Spolupráce od začatku probíhala na výbornou a tak musím ač to nedělám tak často ho doporučit dalším zákazníkům. Byl jsem spokojen.


Projektová dokumentace PDPS zprovoznění silnice v Dolních Věstonicích

Ing. Rostislav Snovický vedoucí odboru dopravy, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Firma Projekce iGEO, s.r.o. se podílela na realizaci geotechnické části projektové dokumentace na sanaci svahů pro zprovoznění silnice v Dolních Věstonicích. Zpracování veškeré dokumentace a doplňkových průzkumů proběhlo v souladu se smlouvou a pokyny objednatele - Jihomoravského kraje, JMK nemá žádné výhrady.


Projektová dokumentace PDPS zprovoznění silnice v Dolních Věstonicích

Ing. Ladislav Hádlík, vedoucí oblasti JIH, SÚS Jihomoravského kraje

Paní starostkou obce Dolní Věstonice byl objednán u RNDr. Ivana Poula geotechnický posudek pro dočasné částečné zprovoznění silnice III. třídy mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Doktor Poul a jeho tým z množství posudků, výpočtů, vlastních výzkumů a znalosti o geologické stavbě sestavili nový geologický model stavby vrstev a geotechnický model pro statické posouzení stability svahu. Tímto byly vyvráceny dosavadní chybné názory na aktivní sesuvy v oblasti. Využití služeb RNDr. Poula pro jeho analytické znalosti v širokém rozpětí geotechniky a geologie ostatním plně doporučuji.


V Brně kvůli suchu praskají domy na jílu, problém má i nemocnice

Milada Prokopová, iDNES.cz

Kvůli dlouhodobému suchu začínají v Brně praskat domy, které stojí na jílu. Fakultní nemocnici v Brně „odchází“ hned dvě budovy, problémy hlásí třeba i Kociánka. Podle odborníků mohou další léta bez dešťů problém ještě zhoršit.

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/sucho-jil-podlozi-praskaji-domy-brno-nemocnice.A190209_456637_brno-zpravy_krut


Projekční práce pro piloty na stavbě Znojmo – OC (Fruta)

Lubor Pipa, PILOT SERVISE s.r.o.

Vážený pane inženýre, Rád bych Vám poděkoval za profesionální provedení projekčních prací pro piloty na stavbě Znojmo – OC (Fruta) PILOTOVÉ ZALOŽENÍ. Vašimi výpočty a optimalizací technického řešení došlo k výrazné úspoře na provedení pilot a hlavic s kalichy a to ve výši cca 16% z celkového objemu. Ještě jednou děkuji a rád budu Vaše služby i nadále doporučovat ostatním firmám S pozdravem Lubor Pipa Technický ředitel PILOT SERVISE s.r.o.


Statické zabezpečení místní komunikace v Lelekovicích

Aleš Mikauš, obec Lelekovice

Pan RNDr. Mgr. IVAN POUL, Ph.D., odvedl skvělou práci, když jsme se na něj obrátili se žádostí o přepracování projektu statického zabezpečení části místní komunikace. Původně bylo navrženo kotvení svahu mikropilotami, což bylo sice účinné, ale velmi nákladné řešení. Pan Poul odhalil příčinu problému a navrhl jednoduché, funkční a velmi levné řešení, které k zabezpečení ujíždějícího svahu využívá geobuněk.


Geologický průzkum poruchy - sklaní řícení při silnici III/37920 v úseku Blansko - Skalní mlýn

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel, SÚS JMK

Geologický průzkum poruchy - sklaní řícení při silnici III/37920 v úseku Blansko - Skalní mlýn Proběhl geotechnický průzkum skalního svahu v délce 500 m, průzkum na laně, geodézie TP 76, ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14689-1, inovativní myšlení, navržení řešení a dodržení termínu.


Expertní posouzení poruch na místní komunikaci Mikulov - Mušov

Rostislav Koštial starosta Mikulova

Město Mikulov si objednalo expertní posouzení a znalecký posudek poruch na místní komunikaci Mikulov - Mušov u společnosti Projekce iGEO, s.r.o. Jednalo se o velice komplexní posouzení stávajícího stavu, proto jsme se obrátili na odborníka v oboru pana RNDr. Poula. Veškeré kroky byly objednateli vysvětleny a popsány. S dodanými službami jsme nadmíru spokojeni a kdykoliv se rádi na společnost iGEO, s.r.o. znovu obrátíme.


Přístavba a nástavba pavilonu CH - Nemocnice České Budějovice a.s.

Václav Šálený, vedoucí projektu, útvar J240, OHL ŽS, a.s., Divize 3-Čechy

Vážení, společnost OHL ŽS, a.s. potvrzuje, že tým geologů a geotechniků z firmy Projekce iGEO s.r.o. pod vedením RNDr. Ivana Poula provedli pro zakázku „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice - 1. etapa" doplňkový geotechnický průzkum a projekt založení. Průzkum byl složený ze statických penetrací, vrtu a různých laboratorních analýz a terénního testování. Tyto výsledky sloužily k sestavení nového geologického modelu za použití tektonických zlomů a na sestavení pokročilého modelu geotechnického, který vycházel převážně z interpretací výsledků statických penetrací. Modely poté byly použity pro přeprojektování hlubinného založení jmenovaného pavilonu do etapy RDS. Díky přesnějším geologicko/geotechnickým výsledkům průzkumů, řešitelé ze jmenované firmy výrazně zkrátili velkoprůměrové piloty, což oproti DPS činilo snížení objemu betonu na základové konstrukce asi o 40 %. Vzhledem k tornu, že se jednalo o jednu firmu, oboje činnosti bylo provedeny ve vysoké kvalitě a rychlém čase. Činnost Projekce iGEO s.r.o. všem investorům doporučujeme.


Statické posouzení únosnosti komunikace a chodníku a přitížení kanalizační stoky

Ing. David Rezek, SGS Czech Republic s.r.o., Head of TDD Services

Společnost Projekce iGEO s.r.o. zajišťovala pro naši společnost statické posouzení únosnosti komunikace a chodníku a přitížení kanalizační stoky DN 300 v ulici Vinohradská v Praze, z důvodu instalace mobilního jeřábu pro výměnu chladící věže na střeše objektu obchodního centra Atrium Flóra. Můžeme potvrdit, že statické posouzení bylo odevzdáváno v dohodnutém termínu, v nadstandardní kvalitě i rozsahu. Statické posouzení a zejména komplexní průzkum byl proveden veškerým interně vlastněným dostupným vybavením, potřebným ke splnění takto náročného úkolu (statická zatěžovací deska průměru 600 mm, těžká dynamická penetrační soda, jádrová vrtačka pro odběr vzorků betonu). Rádi bychom společnosti Projekce iGEO s.r.o. a zejména jednateli společnosti panu RNDr. Ivanu Poulovi, Ph.D. poděkovali za vysoce odborný, zodpovědný a vstřícný přístup při všech doposud prováděných činnostech pro naši společnost. Věříme, že nás bude společnost Projekce iGEO s.r.o. podporovat v naší činnosti i v dalších letech.